• Չորանոց 1
  • Չորանոց 2
  • Չորանոց 3
  • Չորանոց 4
Marze

Marze F-5

Պահանջվող կրեդիտներ 1
Ներբեռնել 3D մոդելը875.99 Kb
Ամենօրյա կրեդիտ - 3 / 3 ?Դուք ունեք 3 անվճար կրեդիտ ամեն օր:

3D մոդել - Marze F-5

Կատեգորիա

Towel Rails Marze F-5
Material - Food grade stainless steel AISI304
Collector wall thickness - 2.0mm
Working pressure - 12 atm (24.5 atm max)
Test pressure - 40 atm
Surface temperature - 115С max